برای جلوگیری از دیابت حتما کودکان صبحانه بخورند

برای جلوگیری از دیابت حتما کودکان صبحانه بخورند

همیشه به کودکان گفته شده که خوردن صبحانه سالم در کنترل وزن و عملکرد بهتر ذهنی در مدرسه به آنها کمک می کند. مطالعات گذشته ارتباط بین حذف صبحانه و چاقی را نشان داده اند
1    .... بعدی